פרסומים // לקחי לבנון ה-2:בתי"ח לשעת חרום,2009

פורסם ב"הארץ",סתיו 2009